Przejdź do treści

O nasO nas

"Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie,
  w łamaniu chleba i w modlitwie"
                      ~Dz 2,42

Jesteśmy wspólnotą charyzmatyczną należącą do ruchu Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym. Członkowie grupy pod wezwaniem Chrystusa Króla Miłości spotykają się od  1996 roku.

Wspólnota gromadzi ludzi, którzy chcą bliżej zaprzyjaźnić się z Jezusem Chrystusem,  umacniać swoją wiarę,  dzielić ją z innymi, razem modlić się i odnajdywać swoje miejsce w Kościele. Osoby decydujące się trwać w grupie modlitewnej przechodzą formację uczestnicząc  w ,,Seminarium odnowy Ducha Świętego." Pomaga im ono poznać bliżej Boga jako Dobrego Ojca, który dba o każdego z nas, Ojca przebaczającego, miłosiernego, kochającego oraz rozpalić na nowo dary Ducha Świętego, aby rozbudzić nowe doświadczanie wiary.

Regularnie spotykamy się w każdy wtorek o godzinie 18:45 na modlitwie, rozważaniu Pisma Świętego, poszukiwaniu Boga i prawdy we współczesnym świecie.

Łączymy się z grupami Odnowy w Diecezji Gliwickiej uczestnicząc we wspólnych dziełach. Takich jak:

 •  Eucharystie z modlitwą o uzdrowienie
 •  Rekolekcje na Górze Świętej Anny (http://www.jezuszyje.odnowa.org)
 •  Seminaria "Odnowy w Duchu Świętym"
 •  Czuwanie i modlitwa w wigilię Zesłania Ducha Świętego
 •  Ogólnopolskie, coroczne  czuwanie grup Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie
 • Kursy Alfa
 • Wieczory Uwielbienia

Uznajemy i staramy się żyć według ustalonych wartości:

JEZUS jest moim Panem i Zbawicielem. Chcę z Nim utrzymywać żywą relację i wypełniać Jego wolę.

SŁOWO BOŻE chcę rozważać, słuchać go i żyć nim na co dzień.

DUCH ŚWIĘTY pragnę żyć w świętości i być otwartym na Jego działanie.

WSPÓLNOTA żywe bliskie relacje z innymi podczas spotkań modlitewnych, świętowania i wspólnego działania.

EWANGELIZACJA  słowem i świadectwem życia dzielić się z innymi.

Głównym celem jest zachęcanie do pogłębienia relacji z Jezusem Chrystusem oraz tworzenie środowiska wzrostu chrześcijańskiego.

Nasze cele:

 • poznać bardziej Boga
 • umocnić swoją wiarę
 • dzielić wiarę z innymi
 • razem modlić się i odnajdywać swoje miejsce w Kościele
 • rozpoznawać swoje dary, charyzmaty i służyć sobie nawzajem

Nasza Wizja:

Dotrzeć z ewangelią do jak największej liczby ludzi i rozpalićw nich żywą wiarę.

 Więcej informacji o Odnowie w Duchu Świetym diecezji gliwickiej na stronie internetowej:

gliwice.odnowa.org

Odnowa 6

Jaka naprawdę jest odnowa?

Ruch charyzmatyczny opiera się na założeniu, że chrześcijanie – podobnie jak w Kościele pierwotnym – są obdarowywani charyzmatami, którymi służą ku zbudowaniu wspólnoty Kościoła. Odnowa w Duchu Świętym gromadzi wielu ludzi świeckich w różnym wieku i z różnych środowisk, odnajdujących dzięki niej swoje miejsce w Kościele i świecie. Osoby te tworzą grupy modlitewne, liczące od kilku do kilkuset członków. Łączy ich chrzest w Duchu Świętym – podstawowe doświadczenie wiary, znane pierwszym chrześcijanom.

Grupy modlitewne spotykają się co tydzień na dwugodzinnych spotkaniach modlitewnych, których głównym elementem jest spontaniczna, żywa modlitwa. Mają one najczęściej strukturę otwartą, lecz pewne elementy spotkania powtarzają się: zaproszenie Ducha Świętego do prowadzenia spotkania, uwielbienie Boga (ten rodzaj modlitwy przeważa), słuchanie Słowa Bożego, nauczanie, osobiste świadectwo życia niektórych uczestników spotkania. Na spotkaniach modlitewnych ujawniają się charyzmaty. Grupy modlitewne prowadzone są najczęściej wspólnie przez duszpasterza i zespół świeckich animatorów z liderem na czele. Spotkania odbywają się zwykle przy parafii

Odnowa w Polsce i na świecie 

Można powiedzieć, że Odnowa narodziła się w dniu Zesłania Ducha Świętego. Doświadczenia charyzmatyczne znane są bowiem w całej historii chrześcijaństwa. Duch Święty zawsze prowadził Kościół przez ludzi świętych i oddanych Bogu. Pomimo, że działanie Ducha Bożego można zaobserwować w ciągu dwudziestu wieków historii Kościoła, to wydaje się, że XX wiek jest szczególnie naznaczony Jego obecnością i działaniem. Dowodem tego są licznie nowo powstałe ruchy religijne i wspólnoty kościelne. Jednym z nich jest Katolicka Odnowa Charyzmatyczna.    

Historia Ruchu Odnowy na świecie    

Od początku XX wieku w kościołach protestanckich dało się zauważyć charyzmatyczne ożywienie. Niezależnie od siebie w kilku miejscach na ziemi (Armenia, Stany Zjednoczone, Walia, Indie) poszczególne osoby doświadczyły chrztu w Duchu Świętym. Nie znajdując akceptacji i wsparcia w swoich Kościołach, tworzyły Kościoły Zielonoświątkowe. 

Początki Ruchu Odnowy w Kościele Katolickim 

Początki Ruchu Odnowy w Kościele Katolickim przypadają na wiosnę 1967 roku, kiedy to dwaj wykładowcy Uniwersytetu Ducha Świętego Duquesne w Pittsburgu (Stany Zjednoczone) rozpoczęli poszukiwania pogłębienia swojego życia duchowego. Dzięki kontaktom z Kościołem Zielonoświątkowym otworzyli się na doświadczenia charyzmatyczne. Otrzymana moc Ducha Świętego umocniła i ożywiła ich wiarę. W lutym 1967 roku wraz z czterema innymi osobami zorganizowali dla grupy studentów rekolekcje. Podczas tego spotkania wielu obecnych doświadczyło zjawiska zwanego “chrztem w Duchu Świętym”. Pod wpływem Ducha Świętego jedni chwalili Boga w nieznanych językach, inni cicho płakali z radości, jeszcze inni modlili się i śpiewali. Bardzo szybko Odnowa zaczęła się rozszerzać wśród studentów stanu Pensylwanii, a potem szerzej. O wielkim rozlaniu Ducha może świadczyć fakt, że międzynarodowa konferencja na temat Odnowy Charyzmatycznej w Kościele Katolickim w czerwcu 1974 roku zgromadziła ok. 30 tysięcy uczestników, w tym wielu biskupów i księży. Od początku Odnową zaopiekował się z ramienia Kościoła kardynał L.J. Suenens. Od 1978r. działają Międzynarodowe Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (ICCRS). Dziś Odnowa należy do najliczniejszych ruchów w Kościele. Szacuje się, że na całym świecie jest 7% katolików, którym znane jest osobiste doświadczenie Ducha Świętego wyrażające się w rozmaitych posługach i charyzmatach.    

Historia Ruchu Odnowy w Polsce   

  Pierwsze spotkania Polaków z Odnową Charyzmatyczną sięgają połowy lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Pierwsze zetknięcie się z Ruchem Odnowy przeżył ks. Franciszek Płonka z diecezji bielsko-żywieckiej w 1975 r. W tym samym roku ks. Marian Piątkowski z Poznania był uczestnikiem kongresu charyzmatycznego w Rzymie, gdzie doświadczył chrztu w Duchu Świętym i zapragnął po powrocie do kraju tym doświadczeniem dzielić się z innymi. Ks. Bronisław Dembowski (obecnie emerytowany biskup włocławski) spotkał się z ruchem charyzmatycznym w czasie studiów w Stanach Zjednoczonych w 1976 r. Z jego inicjatywy powstała pierwsza grupa modlitewna w Warszawie. Doświadczenie chrztu w Duchu Świętym stawało się coraz powszechniejsze w kolejnych miastach Polski. Nowym elementem w naszym kraju był I Ogólnopolski Kongres Odnowy w Duchu Świętym, który odbył się w Częstochowie w 1983 r. Pierwszy raz spotkali się razem wszyscy zaangażowani w ten ruch. Nie bez powodu jako miejsce Kongresu wybrano Jasną Górę - dom Maryi. To Ona, jak rozeznano przed Kongresem, miała upraszać u Boga łaski dla wspólnego spotkania oraz moc dla dania światu świadectwa o zwycięstwie i miłości Boga. Kolejne coroczne spotkania pokazały, że Bóg chce, by Odnowa stawała się dla całego kraju zaczynem odnowy w wierze, w miłości i w jedności. W szczególny sposób Bóg podkreślał konieczność dawania świadectwa w miejscach odczuwalnego działania zła i braku nadziei. W ostatnich latach na corocznych czuwaniach na Jasnej Górze gromadzi się od 100 do 200 tys. członków i sympatyków ruchu.    

Odnowa w Duchu Świętym stanowi dziś bardzo silny liczebnie ruch w Kościele Katolickim w Polsce. Składa się z około 740 grup modlitewnych. Spotyka się w nich ok. 30.000 osób, uczestnicząc w spotkaniach modlitewnych i w formacji proponowanej przez te grupy. Około 40% spotykających się osób to ludzie młodzi, których wiek nie przekroczył jeszcze 25 lat. Dużą rolę w prowadzeniu grup modlitewnych odgrywają ludzie świeccy. Kontakt z duchowieństwem jest bardzo bliski i stąd polskie grupy charyzmatyczne tkwią głęboko w łonie Kościoła i jego życiu sakramentalnym. Grupy Odnowy Charyzmatycznej są obecne w każdej diecezji. Wybierani są w nich  koordynatorzy – kapłan oraz świecki. Ich zadaniem jest pomaganie we współpracy pomiędzy poszczególnymi grupami, inspirowanie nowych dzieł.  

   Więcej o Odnowie w Duchu Świętym w Polsce na stronie odnowa.org